HomeProtectie date

Protectie date

 POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal reprezinta un drept fundamental pentru TEMCO, prin urmare vom dedica
toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE)
2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe
teritoriul Romaniei.
Dat fiind ca unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document
prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter
personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web,
www.temco.ro
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru
a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale
cerințelor legale.

 

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

TEMCO este denumirea comercială a societatii TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L., persoana juridica
romana, cu sediul in mun. Bucuresti, str. Calusei, nr. 69A, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului
Bucuresti cu număr de ordine J40/2178/2010, cod unic de înregistrare fiscală RO 217930 (în continuare “TEMCO“).
În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.
DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM POT INCLUDE:
• Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, denumirea postului, adresa poștală, inclusiv adresa de
domiciliu, în cazul în care ne-ați comunicat-o, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul
de fax și adresa de e-mail;
• Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu TEMCO sau comunicate în mod voluntar de
către dumneavoastră, cum ar fi, dar fara a se limita la: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, date bancare;
• Detalii ale vizitelor dumneavoastră la sediile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul în care interacționați cu
noi;
• Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a
tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

 

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile
juridice de mai jos:
• Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte;
• Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
• Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
• Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
• Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale TEMCO sau ale unui terț (e.g. când prelucrarea este
necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care
interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;

 

ÎN CE SCOPURI VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
021353 BUCUREŞTI, Str. Calusei nr. 69A, Tel: +40-(0)21 252 4650; Fax: +40-(0)21 252 4667
400489 CLUJ-NAPOCA, Str. Republicii nr. 65-67; Tel.: +40 – (0)264 – 599 331; Fax: +40 – (0)264 – 596 270
www.temco.ro, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
b) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile
achiziționate;
c) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
d) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
e) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la
bunurile și serviciile TEMCO sau ale partenerilor nostri.
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui
contract între TEMCO și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația
aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 

DEZVĂLUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de
destinatari:
– partenerilor TEMCO;
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
– furnizorilor de servicii de marketing;
– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
– societăților de asigurare;
– furnizorilor de servicii IT;
– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea
divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu
prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Putem să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în
state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter
personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurile Permise descrise mai sus.
În situații excepționale, dacă este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter
personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.
Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi,
în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General
privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. Ne puteți contacta în orice moment,
folosind datele de contact de mai jos, dacă doriți informații suplimentare cu privire la aceste măsuri de protecție.

 

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă
schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați
cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne
contactați prin e-mail la: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente
sau incomplete pe care ni le furnizați.
021353 BUCUREŞTI, Str. Calusei nr. 69A, Tel: +40-(0)21 252 4650; Fax: +40-(0)21 252 4667
400489 CLUJ-NAPOCA, Str. Republicii nr. 65-67; Tel.: +40 – (0)264 – 599 331; Fax: +40 – (0)264 – 596 270
www.temco.ro, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe perioada derularii contractelor incheiate cu dvs. Puteți să
ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor
informații inclusiv ulterior incetarii relatiilor contractuale, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre
legitime o impun.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal:
• Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;
• Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
• Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ;
• Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul,
prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
• Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la
dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;
• Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Retragerea
consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii
acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, TEMCO nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. TEMCO va
putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele detalii de
contact:
– str. Căluşei, nr. 69A, sector 2, Mun. București, România
– E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– Fax: 021.252.46.67
Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați
unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea,
comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea
vine din partea persoanei vizate relevante.
Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea
termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu
încălcarea legislației aplicabile, puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere a datelor din România: Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30,
București, România.

 

ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizată în luna Mai 2018.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal,
pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice
modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea
modificată a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.

 

FaceBook  Twitter
Go to top